Table of Contents Table of Contents
Next Page  1 / 56 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 1 / 56 Previous Page
Page Background

13.07.16 ,

יום רביעי ז’ תמוז, תשע”ו

מרכז אירועים “הינומה”

באר שבע

ם

י

א

ב

ג

ס

נ

כ

ו

ן

ו

י

ע

ם

ו

י

מבית

שנה שביעית

| 73 '

גיליון מס

|

בס"ד

רבנים וקהילה

|

גבאי בית כנסת

|

ירחון מקצועי למנהלי מוסדות

חב לאחריני

גבאי שכשל עסקית והסתבך

בחובות יכול לנהל את כספי בית

הכנסת ? ומה דינם של חובות נדרים

ונדבות בבית הכנסת ?

סוף זמן תפילה

הסיפור שמסעיר את יהודי מרסיי:

ביהכ"נ "אור תורה" בעיר נמכר לידי

הקהילה המוסלמית שתהפוך את

בית הכנסת למסגד. ראשי הקהילה

מסבירים מה עומד מאחורי הצעד

הבלתי נמנע

קיבוץ ללא יהדות

מה עומד מאחורי ההתנגדות

הנחרצת של חברי קיבוץ אילון

שבגליל המערבי ושל חברי קיבוצים

נוספים להקים בית הכנסת בתוך

הקיבוץ?

שם הגבאי

אברהם

אברהמי

מי רשאי לבחור? מי רשאי

להיבחר? מי קובע את מועד הבחירות? היכן

יתקיימו הבחירות? מהן סמכויות הנבחרים? מי יספור את הקולות?

מי יכריע במחלוקת שאלות אלו עשויים לפצל את בית הכנסת למחנות

בבחירות

בבית כנסת

!

ה

מ

ו

צ

י

ע

ב

ה

מ

ש

ר

ה

ה